Pravidla organizace oddílu Ekonom Praha Outdoor


Orgány oddílu jsou:

členská schůze
výbor oddílu

Výbor oddílu je volen členy na členské schůzi.

Výbor oddílu zabezpečuje a řídí činnost oddílu mezi zasedáními členské schůze. Výbor hájí zájmy členů. Výbor oddílu svolává k zasedání předseda oddílu nebo v případě, kdy tak předseda nečiní nebo nemůže činit, jiný člen výboru oddílu. Výbor se schází podle potřeby. Čas, místo a účel zasedání výboru je veřejný nejméně týden předem. Zasedání se můžou účastnit členové oddílu, vyvolávat diskuze a navrhovat změny. Nemají však hlasovací právo pro konečná rozhodnutí. Při shodě hlasů členů výboru rozhoduje hlas předsedy.

Po schůzi se zveřejní výsledky jednání. Členové oddílu mají celkem dva týdny, týden před a do týdne po schůzi, na podání návrhu na hlasování o konkrétním rozhodnutí celým oddílem. Pokud člen oddílu navrhne, aby se o konkrétní věci hlasovalo a zároveň ho 9 dalších členů podpoří, proběhne hlasování všech členů oddílu. Rozhodnutí bude právoplatné po získání nadpoloviční většiny hlasů. Hlasování o odvolání výboru je možné na základě zmíněných podmínek, tj. návrh a podpora dalších 9 členů.

Výbor oddílu zejména:

zabezpečuje plnění usnesení a rozhodnutí TJ,
zabezpečuje plnění usnesení a rozhodnutí členské schůze oddílu
rozhoduje o všech záležitostech oddílu, které nespadají do výlučné pravomoci členské schůze oddílu nebo TJ.
Členská schůze je nejvyšším orgánem oddílu a schází se nejméně 1 x ročně. Členskou schůzi svolává předseda oddílu. Členská schůze se skládá ze všech členů oddílu a je vždy usnášeníschopná, nezávisle na počtu členů oddílu. K platnosti usnesení členské schůze je zapotřebí souhlasu alespoň nadpoloviční většiny přítomných členů s hlasem rozhodujícím.

Do působnosti členské schůze oddílu náleží rozhodování o zásadních otázkách oddílu, které však nejsou vyhrazeny TJ, a to zejména:

volba a odvolání členů výboru oddílu
schválení výsledku hospodaření oddílu,
určení hlavních směrů činnosti oddílu,
rozhodnutí o vyloučení člena z oddílu.
Statutárním orgánem oddílu je předseda oddílu.


Od 1.1.2024 je složení výboru následující:

Předseda: Monika Sedlická
Finance: Tomáš Tesař
PR a tréninky: Markéta Smolíková
IT: Tomáš Svoboda

 

Fakturační údaje: 
Vysokoškolská tělovýchovná jednota Ekonom Praha, z.s.
Oddíl outdoorových sportů
náměstí Winstona Churchilla 1938/4
130 00 Praha 3
IČ: 15273229
Č. Účtu: 2000656682/2010
Image